Preskočiť na obsah

Upozornenie OR HaZz -Dodržiavanie preventívnych opatrení k ochrane lesov

Zverejnené 1.4.2022.

Kategória

Lesné požiare spôsobujú opakovane, každoročne veľké materiálne a ekologické škody, pričom obnova zničenej fauny a flóry predstavuje náročný, časovo a finančne nákladný proces obnovy.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici týmto žiada mestá a obce, aby v rámci svojich povinností a kompetencií na úseku požiarnej ochrany, ktoré im vyplývajú zo zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, upozornili dostupnými cestami občanov na základné povinnosti fyzických osôb pri predchádzaní požiarom v tomto období vyplývajúce z vyššie citovaného zákona.

Pri predchádzaní požiarom sú fyzické osoby povinné najmä:

 • Počínať si tak, aby nedochádzalo k vzniku požiarov pri manipulácii s otvoreným ohňom, najmä v čase sucha a v čase zberu a skladovania úrody.
 • Dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi.
 • Obstarávať a inštalovať v objektoch zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, hasiace látky, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, inštalovať vhodné druhy požiarno-technických zariadení, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou.
 • Dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
 • Oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní.
 • Zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo užívaní.
 • Nefajčiť a nepoužívať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
 • Nevypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
 • Nezakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
 • Nevykonávať činnosti na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov.
 • Nepoškodzovať, nezneužívať alebo nesťažovať prístup k požiarno-technickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody.

Pri činnostiach spojených so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve fyzická osoba:

 • Oznámi pred začatím spaľovania miesto a čas spaľovania (spaľovanie je na kôpke uložené pokosené alebo ostrihané časti bylín, kríkov a stromov, nie plošné vypaľovanie bylín na koreni – to je zakázané) na príslušné krajské operačné stredisko na telefónne číslo 112.
 • Sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.
 • Ukladá horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odlietajúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty.
 • Zabezpečí potrebné množstvo hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšíreniu ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky.
 • Vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania.
 • Po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie.

Nedodržanie a porušovanie povinností fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je postihnuteľné a Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru môže uložiť pokarhanie alebo pokutu do 331 €.