Preskočiť na obsah

Ciele združenia

 • vytváranie priestoru pre užitočné využitie voľného času mladých ľudí
 • usporiadanie aktivít zameraných na rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže
 • podpora mládežníckeho speváckeho zboru
 • podpora folklórnych aktivít; folklórnych speváckych, tanečných a hudobných skupín
 • organizovanie spoločenských, folklórnych a kultúrnych aktivít so zámerom na dôkladnejšie poznanie ľudovej a všeobecnej slovenskej kultúry
 • organizovanie turistických a športových podujatí s cieľom chrániť zdravie a prírodu
 • usporiadanie aktivít k eliminácii negatívnych javov v spoločnosti ako sú chudoba, nízka socio-kultúrna úroveň skupín obyvateľstva
 • vytváranie materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
 • spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí z dôvodu dosiahnutia cieľov združenia
 • usporiadanie prednášok, seminárov, konferencií a ďalších odborných podujatí súvisiace s cieľmi združenia
 • dobrovoľníčka činnosť v oblasti udržiavania čistoty vodných tokov, lesných porastov, turistických a rekreačných lokalít z dôrazom na chránené územia
 • organizovanie výchovných aktivít na poli tolerancie voči iným ľudom bez ohľadu na farbu pleti, národnosť a vierovyznanie ako aj na poli uvedomovania si vlastnej a hodnoty iných ludí a zároveň výchova k úcte k všeobecným ľudským právam
 • podpora ďalších aktivít v súlade s rozhodnutím členskej rady združenia