Preskočiť na obsah

Hasiči

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V ORESKOM

Hasičské hnutie v obciach na Záhorí priamo nadväzovalo na založenie organizácie pod názvom Zemská hasičská jednota na Slovensku, ktorá vznikla v Trenčíne v roku 1922 s prvým zemským veliteľom Vojtechom Nemákom a následne na vznik Okresnej hasičskej jednoty č. 30 v Holíči, ktorej zakladateľom bol František Beránek, úradník podniku „Naftove doly“.

Založenia hasičského spolku v Oreskom sa ujal radošovský notár Bartek spolu s Augustínom Blahom a Felixom Balážom, ku ktorým sa pridali i ďalší radoví občania ako napr. Tomáš Baláž, Ferdinand Baláž, Matej Štepanovský, Anton Štepanovský, Anton Starych, Izidor Baláž, Vendelín Šrámek, ako aj Izidor Mikúš s Imrichom Mikúšom, Silvester Kudláč, Štefan Končitík, Jozef Štepanovský a Karol Štefka.

8. august 1929

V obecnej kronike sa uvádza, že 8. augusta 1929 sa v obci konalo prvé ustanovujúce zhromaždenie a voľba výboru. Prvým veliteľom bol hlavný organizátor založenia hasičského zboru Augustín Blaha s námestníkom Felixom Balážom. Tajomníkom sa stal Tomáš Baláž, pokladníkom Anton Starych, trubačom Izidor Baláž, revízormi Matej Štepanovský a Ferdinand Baláž. Po tejto najstaršej generácii prišli ďalší aktívni dobrovoľníci: Alojz Mikúš, Felix Štepanovský, Vladimír Štefka st., Vendelín Prokeš, Ján Kadlečík, Severín Mikúš, Severín Královič, Vladimír Štefka ml., Karol Štefka.

1930

V roku 1930 získal miestny hasičský zbor novú ručnú striekačku, dovtedy slúžila stará dvojkolesová striekačka. Slávnostne ju posvätili na súťaži spojenej s cvičením okolitých hasičských zborov. Bola to prvá verejná akcia hasičov v Oreskom. Na zakúpenie striekačky Úverové družstvo v Radošovciach poskytlo pôžičku v hodnote 7000 Kč. O dva roky neskôr si postavili drevenú provizórnu požiarnu zbrojnicu pri kostole. Popri vlastných financiách získali 1000 Kč vo forme pôžičky od miestneho obyvateľa Izidora Mikúša.

1933

 Inventár hasičského zboru v roku 1933 pozostával z 1 striekačky, 5 hákov, 15 sekeriek, 15 prílb, 160 metrov hadíc, 8 savíc a 15 výstrojí. Organizácia mala 18 členov. Rozpočet na rok 1934 predstavoval sumu 2935 Kč, z toho 750 Kč bolo určených na splácanie dlhu.

1936

V roku 1936 funkciu veliteľa zboru prevzal Severín Královič a vykonával ju až do roku 1952.

1944

V roku 1944 bol predsedom Severín Palkovič, o rok neskôr predsedal hasičskému zboru Severín Kráľovič, zapisovateľom bol Karol Štefka, overovateľmi Felix Baláž a Severín Mikúš. V tom istom roku bolo postavené i hasičské skladisko a strážnica. V roku 1954 sa stal predsedom spolku Ján Kadlečík, podpredsedom Severín Královič, tajomníkom Alojz Mikuš a pokladníkom Karol Štefka. Od založenia zboru našťastie požiare, či iné živelné pohromy väčšieho rozsahu obec skôr obchádzali, menšie požiare vypukli pri prechode vojsk počas II. svetovej vojny.

1946

Výnosom Povereníctva vnútra v roku 1946 sa zmenili stanovy spolku, v roku 1950 bol Dobrovoľný hasičský zbor premenovaný na Miestnu jednotu požiarnej ochrany a 12. 2. 1952 boli vyhlásený za dobrovoľnú organizáciu. Predsedom sa stal Ján Kadlečík a veliteľom Severín Královič. 

1952

V roku 1952 funkciu veliteľa prevzal Anton Mikúš a vykonával ju až do roku 1965, kedy ho nahradil Vladimír Baláž.

1967

Stará drevená zbrojnica slúžila až do roku 1967. V tomto roku začali používať novú motorovú striekačku značky PS-8. Na prechodné obdobie ako zbrojnica poslúžil senník bývalej starej školy, patriacej urbárskej spoločnosti, ktorý však na uskladnenie požiarnej techniky nevyhovoval. 

1968

ová požiarna zbrojnica sa začala stavať v roku 1968 a o jej vybudovanie sa najviac zaslúžil vtedajší starosta obce Vladimír Končitík, ktorý získal potrebné finančné prostriedky. Svoj voľný čas v prospech vybudovania zbrojnice obetoval aj Ignác Královič.

1972

V roku 1972 bola konečne hasičom odovzdaná do užívania nová požiarna zbrojnica. Súčasne sa slávilo aj 40. výročie založenia dobrovoľného hasičského zboru v Oreskom.

1979

Zbrojnica bola síce nová, ale akosi stále nebolo nových mladých členov, ktorí by nadviazali na aktívnu činnosť predchádzajúcich generácií. Opätovné oživenie činnosti v zbore nastalo okolo roku 1979, kedy výbor tvorili už skúsení hasiči: Anton Kliment – veliteľ zboru, Rudolf Štefka – predseda, Štefan Baláž – tajomník a Ján Volek – pokladník. Utvorili sa nové hasičské družstvá z radov mladých členov a k entuziazmu členov prispela aj kúpa novej výkonnostnejšej motorovej striekačky PS-12. Po náročnom výcviku sa onedlho družstvo zúčastnilo obvodnej súťaže požiarnych družstiev v Skalici v obsadení: Anton Kliment, Felix Mikúš, Jozef Volek, Jozef Štepanovský, Štefan Baláž ml., Jozef Šrámek, Ladislav Štefka.

1991

Aktivita zboru bola viditeľná, a tak prichádzali stále noví členovia. Do rôznych prác pri hasičských akciách, do športových podujatí a preventívnych prehliadok v obci sa zapájali napríklad Severín Mikúš, ktorý od roku 1991 vykonáva funkciu predsedu, Alojz Štefka, tiež od roku 1991 vo funkcii pokladníka, František Mikúš – strojník, Alojz Baláž, Jozef Kudláč, Dalibor Šišolák.

1983

V roku 1983 bolo založené aj družstvo útvaru svojpomocnej civilnej ochrany s týmito členmi: Vladimír Baláž, Ján Volek, František Mikúš, Alojz Cintula, Ján Šedivý, Anton Mikúš, Alojz Mikúš, Felix Mikúš. Okrem práce v obci sa každoročne tieto družstvá zúčastňovali rôznych súťaží v okresoch Senica i Hodonín. Neskôr posilnili hasičskú základňu Milan Trimel, Vendelín Boťánek, Stanislav Štepanovský, Vladimír Štepanovský a ďalší.

Úplnou novinkou v nedávnej histórii hasičov v Oreskom je utvorenie samostatného ženského hasičského družstva s názvom Žesako, ktorého členkami sú mladé dievčatá: Katarína Štefková (veliteľka družstva), Monika Balážová, Žaneta Klimentová, Magda Boťánková, Mária Bezúchová, Silvia Štepanovská, Martina Cintulová, Katarína Mikúšová, Lenka Štefková, Zuzana Boťánková.

To, že i v súčasnosti tvoria hasiči v Oreskom dobrý kolektív, potvrdili napríklad aj nedávnymi oslavami založenia zboru, ktoré sa konali v máji roku 2001. V rámci osláv si uctili pamiatku bývalých členov na miestnom cintoríne a svätou omšou si pripomenuli svojho patróna sv. Floriána. Po slávnostnom obede predviedli verejnosti taktické cvičenie, nasledovalo odovzdávanie ďakovných listov členom zboru a ešte ukážka zásahu pri autonehode. Vyvrcholením osláv bola súťaž, ktorej sa zúčastnili hasičské družstvá radošovského okrsku a verejná tanečná zábav V súčasnosti má Dobrovoľný hasičský zbor v Oreskom 48 členov.