Obec v kocke

Poloha

Chvojnická pahorkatina

Nadmorská výška

235

Výmera katastra

372 ha

Stred obce tvorí

Údolie toku Chvojnice

Počet obyvateľov

386

Ku dňu 1.1. 2007 mala obec 357 obyvateľov a 127 domov. Obyvatelia sú zväčša v produktívnom veku, pracujú v okolitých mestách v priemyselných podnikoch (Senica, Skalica, Holíč) ako aj v súkromnej sfére. V obci tak isto máme približne 13 súkromných podnikateľov. Deti navštevujú materskú školu v obci, základnú školu v susednej obci Radošovce, učňovské a stredné školy v okolitých mestách.Občania majú možnosť športovo sa vyžiť na miestnom futbalovom ihrisku a taktiež na betónovej viacúčelovej ploche, vhodnej na loptové hry a tenis. V obci je taktiež občanom k dispozícii kultúrny dom s javiskom.

V obci pôsobia tieto organizácie :
Telovýchovná jednota Oreské, ktorá má 3 futbalové mužstvá

(žiaci, dorast a A mužstvo)


Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý má cca 50 členov (družstvo mužov aj žien)


Obyvatelia tiež pracujú v organizáciách poľovníkov a chovateľov

Ľudové zvyky a tradície 


V súčasnom období sa snažíme udržiavať niektoré ľudové tradície, ktoré boli v našej obci, ako sú napr. fašiangy („chodenie po fašangu“, „pochovávanie basy“), veľkonočné zvyky (týždeň pre veľkou nocou „chodenie s létečkom“, na veľkonočný pondelok „ chodenie po šibačkách), hody máme v obci 2 x ročne, drápanie peria, vianočné koledovanie. V obci pri cirkevných sviatkoch a slávnostiach obce sa používajú tradičné ľudové kroje, hlavne deťmi a mládežou. Staršie ženy stále chodia v sedliackom odeve.

Školstvo 


Materská škola Oreské – jednotriedna, postavená v roku 1978-1982 a slávnostne otvorená v roku 1983. Prvou riaditeľkou bola Mária Mikušová. V súčasnosti celodenná prevádzka s 18 deťmi, má dve kvalifikované učiteľky a to riaditeľku Svetlanu Staškovú a učiteľku Kvetoslavu Hrubšovú. Pre prvý ročník Základnej školy pripravili už viac ako 90 detí.

Kniha Oreské 


Skutočnosť, že v našej obci chýbalo sústredenie najstarších historických dokladov o práci, živote a kultúre našich predkov, občanov našej obce, lebo staršia kronika z predvojnového obdobia sa nezachovala, nás viedla k vydaniu publikácie – knihy o obci.
V spolupráci so Záhorským múzeom Skalica obce vydala v roku 2004 knihu „ORESKÉ“.
Kniha bola vydaná v náklade 500 ks. Je tlačená na kvalitnom papieri, má 175 strán a obsahuje veľké množstvo fotografií.
Knihu sme prihlásili do celoslovenskej súťaže KRONIKA 2005, na ktorej mala úspech a získala 3.miesto vo svojej kategórii .

Vývoj počtu obyvateľov v obci Oreské:

Rok Počet obyvateľov
1900233  
1950330  
1970 386
1980338 
1990344  
2000 352
2001363
2002363
2003347
2004354
2005352
2006357
2007354
2008356
2009361
2010360
2011359
2012369
2013377
2014279
2015389
2016386
2017388 
2018386

Zverejnené 1. apríla 2021.
Upravené 19. júla 2021.