Preskočiť na obsah

LIST STAROSTU OBČANOM /2024/

Zverejnené 20.3.2024.

Kategória

 Milí spoluobčania,

prihováram sa Vám po viac ako roku vo funkcii  starostu. Rok 2023 bol náročný vzhľadom k tomu, že nám štát krátil podielové dane, cena el. energie na rozdiel od domácností nám stúpla v priemere o 400%. Podielové dane, na  ktorých sme ako obec finančne závislí, nám pokryli energie a základný chod Obecného úradu a Materskej školy. Vyšší daňový bonus na jednej strane pomohol rodinám s deťmi, nám však chýbajúce peniaze doteraz v plnej miere štát nepreplatil. Napriek tomu sme rok 2023, aj keď s veľkými problémami, ustáli. 

Na decembrovom zastupiteľstve bolo prijaté uznesenie o zvýšení dani za psa a daní z nehnuteľností v našej obci /za pozemky a stavby/. K tomuto kroku boli nútené pristúpiť takmer všetky obce a mestá z dôvodu už spomínaného podfinancovania zo strany štátu.

V roku 2023 sa nám podarilo získať financie z TTSK na vyčistenie koryta potoka Chvojnica, zakúpenie stanov na kultúrne podujatia a obytný kontajner, ktorý bude slúžiť na multifunkčnom ihrisku na uskladnenie športových potrieb.

V Materskej škole sme vymaľovali kuchynské a skladové priestory. NA IBV Oreské sa dokončila a skolaudovala cesta. V obci bolo v rámci projektu „Zelené obce“ vysadených veľa stromov. Neustále sa snažíme zapájaním do rôznych výziev a získať financie z Eurofondov na zrekonštruovanie kultúrneho domu, čo považujeme za prioritu.

V roku 2024 sa začalo s výstavbou vodovodu. Je to veľká a časovo a koordinačne náročná stavba, preto Vás chcem požiadať o toleranciu a trpezlivosť.

Chystáme rekonštrukcia chodníka, ktorý spája stred obce s časťou za Humny. Žiadosť o financie na tento projekt je už podaná. Pracujeme na modernizácií ovládania verejného osvetlenia a tiež  na projekte „Dažďové záhrady“, ktorý rieši úpravu priestranstva za kultúrnym domom. Dôležité však bude získanie dotácií na financovanie projektov, ktoré máme v pláne.

Podarilo sa nám urobiť elektronickú verziu hrobových miest, pozrite na www.cintoriny.sk

Na cintoríne pribudne nástenka a tabuľa s evidenciou hrobových miest. V dome smútku bol vďaka daru p. Jána Štepanovského /pohrebníctvo Radošovce/ nainštalovaný TV, kde sa bude vysielať parte zosnulého. Vyhradili sme a označili kontajnery na jednotlivé druhy odpadov na cintoríne. Živé kvety treba dávať dole k plotu do vyhradeného priestoru, umelé kvety a vence patria do čierneho kontajnera s nápisom komunál. Sklenené kahance, sklenené vázy do kontajnera na sklo a vyhoreté plastové kahance a rôzne plastové obaly patria do dvoch čiernych 120l zberných nádob s nápisom plasty.

Od januára 2024 sme pre zabezpečenie udržateľnosti odvozu odpadov prešli na elektronickú  verziu – čipovanie zberných nádob pre domácnosti.

Zberné nádoby sa od januára vývážajú len začipované. V zmysle schváleného VZN č.4/2023 je povinnosť vyprázdniť zberovú nádobu min 6x do roka /120 l nádoba domácnosť s jednou osobou/ a min. 10 x do roka /120 l nádoba viacčlenná domácnosť /. Ďalej min. 3 x do roka /240l nádoba domácnosti s jednou osobou/ a 5 x do roka /240l nádoba viacčlenná domácnosť/.

Taktiež sme museli pristúpiť k zníženiu frekvencie vývozu Veľkoobjemového odpadu na 4x ročne. V prípade, že občania majú potrebu zlikvidovať väčšie množstvo odpadu / upratovanie na dvore, povale, sedačky, veľký odpad, stavebný odpad viac než fúrik atď./,

 je tento odpad možné legálne odviezť na skládku v Mokrom Háji za cenu 8 € +dph /100kg a za stavebný odpad 4€ +dph/100kg.

Chcem sa tiež poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali či na brigádach, či na kultúrnych podujatiach v obci. Dúfam, že aj v roku 2024 nás čaká úspešná spolupráca.

Obec má svoju vlastnú internetovú stránku www.oreske.sk a tiež obecnú aplikáciu, ktorú si stiahnite do mobilu. Sú v nich mnohé informácie, fotografie, zverejňované dokumenty a informuje občanov a aktualitách. Pomocou QR kódu si priamo stiahnete obecnú aplikáciu, QR kódy sú na www.oreske.sk.

V mesiaci Jún 2024 nás čaká historická udalosť, ktorá sa v obci nikdy  predtým nekonala. Primície nášho rodáka Dominika Staška sa budú konať  v sobotu 22.06.2024.

Verím, že sa všetci spojíme pre dobro veci a pomôžeme pripraviť túto primičnú slávnosť, na ktorú sa všetci tešíme.

Prajem Vám všetko dobré a nech sa nám všetkým v našej obci dobre žije.

                      

Oreské, 20.03.2024

Telefón OÚ: 034/6694958                                                                       Ondrej Mikuš

E-mail: obec.oreske@gmail.com                                                      starosta obce Oreské

www.oreske.sk