Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2022

Zverejnené 28.12.2021.

Elektroodpad Komunálny odpad Kuchynský odpad Papier Plasty
Január
3
4
19
Február
1
7
9
Marec
1
2
7
23
Apríl
4
5
13
Máj
2
4
10
25
Jún
6
14
15
Júl
4
6
12
27
August
1
9
17
September
5
6
7
28
Október
3
4
19
November
1
2
7
9
30
December
5
6
21

Ako správne separovať?

Elektroodpad

Do elektroodpadu patria elektrické a elektronické prístroje a zariadenia – televízory, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, alkalické články, digitálne hodinky, variče, rádiá, ohrievače, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky, kávovary, baterky (vybité batérie, niklovo-kadmiové akumulátory, batérie z hodiniek, autobatérie).

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Kuchynský odpad

Do kuchynského odpadu (BRKO) patrí biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, jedlé oleje a tuky z domácností a biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad.

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.