VETERNÝ PARK ROHOV

Vyvesené
18. dec 2020
Upravené
30. apr 2021
Kategória

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/veterny-park-rohov

Verejnosť môže nahliadnuť do zámeru na Obecnom úrade Oreské, Oreské č. 7

v úradných hodinách OÚ.

Verejnosť môže podávať pripomienky do 21 dní od zverejnenia zámeru na :

Ministerstvo životného prostredia SR

odbor posudzovania  vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľudoívta Štúra č. 1

812 35  Bratislava