Doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Zverejnené
11. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
11. novembra 2022 − 21. januára 2023
Kategória

Adresa na doručenie žiadostí o voľbu poštou : Obec Oreské, Oreské č. 7, 908 63 Oreské, SR

E-mailová adresa na doručenie žiadostí o voľbu poštou : obec.oreske@gmail.com

Žiadosť o voľbu poštou v listinnej alebo elektronickej forme (e-mailom) musí byť doručená na adresu obce

do 2.12.2022.

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Prílohy