Preskočiť na obsah

VODOVOD V OBCI ORESKÉ – informácia

Zverejnené 13.2.2024.

Kategória

Vážení občania obce Oreské,

chcem Vás týmto informovať, že v našej obci v najbližšej dobe začneme s výstavbou „Vodovodu“. Predbežne sa výstavba bude týkať celej obce (okrem „Malej strany“, kde už vodovod je a zatiaľ aj okrem IBV Oreské). Zároveň Vás chcem požiadať o tolerantnosť voči pracovníkom dodávateľskej firmy a trpezlivosť a pochopenie, nakoľko obec bude dlhšiu dobu rozkopaná. Veríme, že všetko dopadne v prospech občanov a budeme mať v obci kvalitnú pitnú vodu.

Vodovod bude stavať dodávateľská firma ARPROG, a.s. Poprad. Obec ako investor hradí z dotácie z Enviromentálneho fondu hlavný vodovod a prípojky k vodovodu. Domácnosť bude hradiť v mieste pripojenia vodomernú šachtu, ktorá bude Vašim majetkom a výkopové práce na osadenie šachty (predpokladaný náklad spolu je do 1000,- Eur). Typizované vodomerné šachty (plastové aj betónové) zabezpečí hromadne Obecný úrad Oreské, ktorému uhradíte preddavok za šachtu. Prosím Vás zároveň o spoluprácu, všetko budeme riešiť za pochodu, individuálne, každá nehnuteľnosť má iný východiskový stav. Kto si v tejto fáze výstavby nenechá vystavať prípojku a osadiť šachtu, v budúcnosti, ak sa bude chcieť pripojiť na vodovod, bude si musieť sám a na vlastné náklady vybaviť projekt pripojenia, výstavbu prípojky a osadenie vodomernej šachty.

V tejto fáze potrebujeme, aby majiteľ každej nehnuteľnosti, ktorá chce mať vybudovanú prípojku so šachtou a neskôr sa pripojiť na verejný vodovod, prišiel  do 29.2. 2024 podpísať na Obecný úrad Oreské pripravené vyhlásenie v tomto znení :   Svojim podpisom :

  1. Vyjadrujem záväzný súhlas na pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod k mojej nehnuteľnosti/pozemku, ktorú bude zabezpečovať Obec Oreské prostredníctvom dodávateľa, ktorý vyhral verejnú súťaž.
  2. Z uvedeného dôvodu zabezpečím technické podmienky na pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod a to tým, že na svoje náklady si nechám v mieste pripojenia osadiť typizovanú vodomernú šachtu podľa štandardov BVS, a.s. Šachty zabezpečí hromadne Obec Oreské, ktorej sa zaväzujem uhradiť náklad na šachtu – preddavkom).
  3. Vyjadrujem záväzok, že po vykonaní všetkých potrebných úkonov zo strany BVS, a.s. pre realizáciu pripojenia, uzatvorím zmluvu o dodávke pitnej vody podľa § 15 ods. 7 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov s BVS, a.s.

Ďakujem všetkým za spoluprácu.      Oreské, 12.2. 2024         Ondrej Mikuš, starosta