Štatistické zisťovanie v obci (CR)

Kategória

Štatistický úrad SR v našej obci uskutoční štatistické zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu, na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 o európskej štatistike cestovného ruchu.

Vybrané domácnosti v priebehu roka 2021 navštívi zamestnanec ŠÚ SR – opytovateľ /preukáže sa príslušným poverením/ Podrobnejšie informácie sú na www.statistics.sk

ŠÚ SR prosí občanov o spoluprácu pri realizácii uvedeného zisťovania.

Zverejnené 29. septembra 2021.
Bez úpravy .