Preskočiť na obsah

Čas zvýšeného nebzpečenstva vzniku požiarov

Zverejnené 10.7.2023.

Kategória

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Skalici v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Skalica od 10.07.2023, 14:00 hod. – až do odvolania.